16 Mayıs 2022

Helixbilim.com

Güncel Bilim ve Teknoloji Siteniz…

Bilim nedir?

bilim-nedir-2

bilim-nedir-2

 Bilim Nedir? Sorusu yıllardır bilim insanlarının ortak bir karara vararak cevaplamada zorluk çektiği sorulardan olmuştur.

Bu zorluğun nedenleri arasında;  Bilim donmuş, dural (statik) bir konu değil, sürekli ve artan bir hızla gelişen, değişen bir etkinliktir. 

Bilim inceleme konusu ve yöntemi yönünden kapsamı ve sınırları kesinlikle belli bir etkinlik değil, çok yönlü, sınırları yer yer belirsiz, karmaşık bir oluşumdur. 3 Bilim adamlarına göre bilim;  Bilim kavramı geçmişteki anlamını büyük ölçüde Aristo’ya borçludur. Aristo’ya göre bilim; Bir nesneyi var eden sebebi bilmektir.  Einstein’a göre bilim; Her türlü düzenden yoksun duyu verileri (algılar) ile mantıksal olarak düzenli düşünme arasında uygunluk sağlama çabasıdır.  Russell’ göre bilim; gözlem ve gözleme dayalı uslama (alkıl yürütme) yoluyla önce dünyaya ilişkin olguları, sonra bu olguları birbirine bağlayan yasalar bulma çabasıdır.

Başka bir tanıma göre bilim nedir? ne demektir?

Bilim nedir?

Bilim, evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan bilgi edinme ve yöntemli araştırma sürecine denir.

Bilimin asıl uğraşı alanı doğa olaylarıdır. Burada doğa olaylarını en genel kapsamıyla algılıyoruz. Yalnızca fiziksel olguları değil, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel vb. bilgi alanlarının hepsi doğa olaylarıdır.

  Özetle, insanla ve çevresiyle ilgili olan her olgu bir doğa olayıdır. İnsanoğlu, bu olguları bilmek ve kendi yararına yönlendirmek için varoluşundan beri tükenmez bir tutkuyla ve sabırla uğraşmaktadır. Başka canlıların yapamadığını varsaydığımız bu işi, insanoğlu aklıyla yapmaktadır.

Bilim, yüzyıllar süren bilimsel bilgi üretme sürecinde kendi niteliğini, geleneklerini ve standartlarını koymuştur. Bu süreçte, çağdaş bilimin dört önemli niteliği oluşmuştur:

Çeşitlilik

Bilimsel çalışma hiç kimsenin tekelinde değildir, hiç kimsenin iznine bağlı değildir. Bilim herkese açıktır. İsteyen her kişi ya da kurum bilimsel çalışma yapabilir. Dil, din, ırk, ülke tanımaz. Böyle olduğu için, ilgilendiği konular çeşitlidir; bu konulara sınır konulamaz. Hatta, bu konular sayılamaz, sınıflandırılamaz.

Süreklilik

Bilimsel bilgi üretme süreci hiçbir zaman durmaz. Krallar, imparatorlar ve hatta dinler yasaklamış olsalar bile, bilgi üretimi hiç durmamıştır; bundan sonra da durmayacaktır.

Bu süreç içinde her gün yeni bilimsel bilgiler, yeni bilim alanları ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, bilime, herhangi bir anda tekniğin verdiği en iyi imkanlarla gözlenebilen, denenebilen ya da var olan bilgilere dayalı olarak savurma kurallarıyla geçerliği kanıtlanan yeni bilgiler eklenir.

Bilimim sözlük anlami

Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. • Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. • Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

Bilim alt dalları

 • Sosyal Bilimler: İnsanları ve insan topluluklarını İnceleyen bilim kategorisi)
 • Doğal Bilimler: Yaşamı, doğayı , dünyayı ve evreni inceleyen bilim kategorisi
 • Matematiksel ve Bilgisayar Bilimleri :Sayısal , matematiksel bilim kategorisi (Matematik-Mantık-Bilgisayar Bilimleri vs..)
 • Uygulamalı Bilimler :Uygulamaya yönelik bilim kategorsi (Mühendislik ve Tıp bilimleri kategorisi))

Yukarıdaki dört dalda kendi içinde aşağıdaki gibi dallara ayrılabilir. 

Sosyal Bilimler aşağıdaki ana dallara ayrılabilirler : 

 • Sosyoloji
 • Tarih ve Arkeoloji
 • Psikoloji
 • Antropoloji
 • Ekonomi
 • Coğrafya (Aynı zamanda doğa bilimidir)
 • Dil Bilimi
 • Siyaset Bilimi

Doğal Bilimler aşağıdaki ana dallara ayrılabilirler : 

 • Biyoloji
 • Fizik
 • Kimya
 • Yer (Dünya) Bilimleri
 • Astronomi ve Evren Bilimi

Matematiksel ve Bilgisayar Bilimleri

 • Matematik
 • Bilgisayar Bilimleri (Aynı zamanda uygulamalı bilim dalıdır)
 • Mantık
 • İstatistik

Uygulamalı Bilimler 

 • Mühendislik
 • Mimarlık
 • Tıp
 • Bilgisayar Bilimleri

İki veya dafa fazla bilim dalından oluşan (disiplinler arası) bilim dalları da bulunmaktadır. Örneğin Astrofizik , Jeofizik , Uygulamalı Matematik vs..

Bilim Nedir ?